Treści z podstawy programowej realizowane przez uczestników konkursu:
"Historia i dzień dzisiejszy parafii i miejscowości karpackich."


Kształcenie zintegrowane:
 1. Miejscowość, życie jej mieszkańców.
 2. Obrazy z przeszłości (własnej rodziny, szkoły, miejscowości).
 3. Sięganie do różnych źródeł informacji i technologii informacji.
 4. Różnorodność dziedzictwa i poszukiwań w sferze kultury.
 5. Słuchanie baśni, opowiadań i legend, w tym z własnego regionu, jako inspiracji do słownego i pozasłownego wyrażania treści i przeżyć.
 6. Działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach, technikach i formach z wykorzystaniem tradycji regionalnych.
Historia i społeczeństwo:
 1. Mój dom, moja rodzina i sąsiedztwo. Elementy historii rodzinnej, regionalnej oraz życia codziennego.
Plastyka:
 1. Sztuka ludowa i zdobnictwo charakterystyczne dla danego regionu.
Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie:
 1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo: główne symbole regionalne.
 2. Język regionu, gwara i nazewnictwo.
 3. Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycja własnej rodziny,
 4. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.
 5. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju.
 6. Różnorodność muzyki ojczystej, w tym regionalnej oraz muzyki innych narodów i regionów świata.
 7. Wartości muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej.
 8. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
 9. Miejscowe podania, przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa i folklor.
Wychowanie do życia w rodzinie:
 1. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.

  Materiał opracowali nauczyciele
  Szkoły Podstawowej w Borze:
  Gacek Halina, Gacek Jan,
  Gacek Małgorzata, Sikoń Dorota
  i Luberda Wioletta